شما اینجا هستید

بررسی ادراک کارکنان پزشکی قانونی استان قزوین نسبت به عدالت سازمانی

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

در سازمان پزشکی قانونی با توجه به حساسیت شغلی و سختی کار کارکنان، نقش نیروی انسانی مهمترین عامل در نیل به اهداف سازمان بوده و عوامل موثر بر مفاهیم مدیریتی که بتوانند بستر و زمینه ساز کارایی بیشتر و تمایل قوی برای ماندن در شغل کارکنان را داشته باشند می بایست شناسایی شده و موجب افزایش درگیری شغلی کارکنان و احساس تعهد بالای آنها گرددو مدیریت را در انتخاب خط مشی ها ی مناسب و تدوین برنامه های موثر یاری نماید.عدالت سازمانی، یک الزام اساسی برای ایجاد محیط مطلوب، کارکرد موثر و رضایت شخصی افراد است که در سازمان پزشکی قانونی مشغول بکار هستند، همچنین درک عدالت در شکل دادن نگرشهاو رفتارهای کارکنان نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.  هدف از انجام طرح مذکور برای اداره کل می بایست بررسی نگرش کارکنان پزشکی قانونی استان قزوین نسبت به عدالت سازمانی باشد  و بررسی توصیفی از نگرش کارکنان پزشکی قانون استان قزوین نسبت به عدالت سازمانی بایستی ارائه گردد .

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
سایر موضوعات پژوهشی
بهره برداران
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
12ماه
هزینه پیش بینی شده
1.20میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند