شما اینجا هستید

بهداشت روان در زندان ( تولید محتوای آموزشی ) استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

بسیاری از سازمان ها بر اهمیت کارکنان به عنوان مهم ترین دارایی خود تاکید دارند. پیشرفت و توسعه علم روانشناسی در دهه های اخیر به ویژه در حوزه های سلامت، معنویت مندی شغلی، نقش مهم و اثر بخشی را به دنبال داشته است. سلامت روانی افراد در پیشبرد اهداف مالی و آرمانی جوامع از بیشترین اهمیت از لحاظ صرفه جویی در هزینه های مادی و معنوی برخوردار است. از جمله محرک های محیطی فشار زای مهمی که می تواند  فشار روانی مزمنی را پدید آورد، نوع شغلی است که شخص به آن اشتغال دارد و از آنجایی که ارتقای سلامت روان افراد یک جامعه بخصوص اقشار سازنده آن لازمه پویایی و بالندگی آن جامعه است، روان به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان،در توسعه پایدار نقش حیاتی ایفا می کند. عوامل بسیاری بر سلامت روان افراد در محیط کار تاثیر می گذارد که شامل فرسودگی شغلی و کاهش رضایت شغلی و همچنین استرسهای شغلی است. زندان یکی از محیط های کاری است که استرس های شغلی بسیاری دارد و سلامت روان کارکنان در معرض خطر قرار می گیرد. بنابراین بررسی سلامت روان و همچنین استرس شغلی و رضایت شغلی در زندان از ملزومات بوده و تدوین برنامه ی جامعی برای افزایش سلامت روان کارکنان این محیط دارای ضرورت است.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
سیاستگذارى و اقتصاد سلامت – دانش پیشگیرى و ارتقاى سلامت با تأکید بر بیمارى هاى داراى بار بالا و معضلات بومى - الگوهاى شیوه زندگى سالم منطبق با آموزه هاى اسلامى - استفاده از الگوهاى تغذیه بومى
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
انجام مطالعات کاربردی در زمینه مقابله و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در استان قزوین
بهره برداران
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
15ماه
هزینه پیش بینی شده
222.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند