شما اینجا هستید

اثر بخشی گروهی هوش معنوی بر میزان گرایش به اعتیاد ،تاب آوری و بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان دوره دبیر ستانهای استان قزوین

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

مطالعه اثر بخشی گروهی هوش معنوی بر میزان گرایش به اعتیاد ،تاب آوری و بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان دوره دبیر ستانهای استان قزوین در بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان بسیار موثر و ضروری است.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
مطالعات قرآن و حدیث - کلام اسلامى- فقه تخصصی - اقتصاد، جامع هشناسى، علوم سیاسى، حقوق، روا نشناسى، علوم تربیتی و مدیریت مبتنى بر مبانى اسلامى، فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسلامی - فلسفه ولایت و امامت - اخلاق کاربردى و حرف هاى اسلامى - سیاستگذارى و مدیریت علم، فناورى و فرهنگ – زبان فارسى در مقام زبان علم
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
انجام مطالعات کاربردی در زمینه مقابله و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در استان قزوین
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
11ماه
هزینه پیش بینی شده
100.00میلیون ریال
تاریخ شروع
1395/03/06
تاریخ پایان
1395/12/14

چکیده