شما اینجا هستید

آینده نگاری موقعیت راهبردی ایران در منطقه و جهان


د, 09/13/1396 - 08:58 -- mohammadhadi

آینده نگاری موقعیت راهبردی ایران در منطقه و جهان

حکمرانی درفضای رقابت جهانی و چشم انداز آن
آینده نگاری موقعیت راهبردی ایران در منطقه و جهان

براساس تحقیقات مرکز آموزش، پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور

آینده نگاری موقعیت راهبردی ایران در منطقه و جهان

فایل پیوست: