شما اینجا هستید

آینده پیش رو-کلان روندهای منتخب برای ارزیابی توسعه منطقه ای ایران


آینده پیش رو-کلان روندهای منتخب برای ارزیابی توسعه منطقه ای ایران
د, 09/13/1396 - 08:58 -- mohammadhadi

آینده پیش رو-کلان روندهای منتخب برای ارزیابی توسعه منطقه ای ایران

آینده پیش رو- کلان روندهای منتخب برای ارزیابی توسعه منطقه ای ایران
آینده پیش رو- کلان روندهای منتخب برای ارزیابی توسعه منطقه ای ایران

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه وبودجه کشور

آینده پیش رو-کلان روندهای منتخب برای ارزیابی توسعه منطقه ای ایران

فایل پیوست: