شما اینجا هستید

پهنه بندی میزان خطرپذیری باغات میوه هسته دار در مناطق مختلف استان نسبت به یخبندان

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

شناخت میکروکلیماها و ارقام مناسب برای کشت هر منطقه و استعدادیابی هر پهنه می تواند در جهت کاهش خسارت و بهره وری بیشتر به باغداران کمک نماید.

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
جبر و ریاضیات غیرخطی- ریاضیات گسسته و ترکیباتی- آنالیز تابعی و همساز- سیستم های دینامیکی و احتمال- کنترل و بهینه سازی- زیست ریاضی- پلاسما- بیوفیزیک- فیزیک سیستم های پیچیده- بیوشیمی- شیمی سبز- مواد سیلیکونی- تکتونیک و زمین شناسی مهندسی- فراوری و استحصال و تلخیص مواد آلی و معدنی- مخاطرات زیست محیطی- تغییرات اقلیمی- اقیانوس شناسی و علوم دریایی- تنش های زیستی و غیرزیستی- تولید ارقام و گونه های مناسب با بهر هبرداری از تنوع زیستی- بهینه سازی الگوی کشت منطقه ای- جامعه شناسی زیستی.
موضوع پژوهش:
زیر محور
توسعه محصولات مزیت دار نسبی و استراتژیک در تمامی زیر بخش های کشاورزی (زیتون، پسته، انگور، اخته زغال و قندق)
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
36ماه
هزینه پیش بینی شده
200.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند