شما اینجا هستید

دومین مرحله فراخوان طرح های پژوهشی سال 1398

دومین مرحله فراخوان طرح های پژوهشی سال 1398

دومین مرحله فراخوان طرح های پژوهشی سال 1398

باقی مانده نیازهای های پژوهشی استان قزوین به شرح  جدول پیوست اعلام می گردد. از اعضای هیات علمی دانشگاه ها‏‏‏‏/ مراکز تحقیقاتی دعوت می شود در صورت تمایل جهت ارائه پروپوزال در چارچوب فرم استاندارد (قابل دسترسی در این سایت)  حداکثر تا  مورخ 05‏‏‏/11‏‏‏/1398 اقدام لازم معمول نمایند. لازم به ذکر است پروپوزال ها توسط محقق تکمیل و پس از امضاء به آدرس: قزوین‏‏- چهار راه عمران – خیابان شهید عباس پور ‏‏- گروه پژوهش و آینده نگری مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ارائه گردد، درصورت عدم مراجعه حضوری و وجود نقص در پروپوزال، بررسی آن امکان پذیر نخواهد بود.

مرحله دوم فراخوان طرح های پژوهشی سال 1398.pdf

propozal.doc