شما اینجا هستید

فراخوان اولویت های پژوهشی سال 1398 دستگاه های اجرایی استان قزوین

فراخوان اولویت های  پژوهشی

فراخوان اولویت های پژوهشی سال 1398 دستگاه های اجرایی استان قزوین

نیاز های پژوهشی سال 1398 دستگاه های اجرایی استان قزوین

    نیازهای های پژوهشی استان قزوین در پنج درجه اهمیت به شرح  جدول ذیل  در جلسه مورخ 02‏‏/03‏‏/1398 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین به تصویب رسید. از اعضای هیات علمی  دانشگاهها ‏‏/ مرکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان دعوت می شود در این فراخوان شرکت فرمایند. لازم به ذکر است  پروپوزال صرفا در قالب فرم استاندارد ارائه طرح پژوهشی، قابل دریافت در بخش دستورالعمل های این سامانه،  تدوین و به صورت حضوری حداکثر تا مورخ 1398/04/15  به گروه پژوهش مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ارائه گردد.

به اطلاع میرساند، مهلت ارسال پروپوزال طرح های پژوهشی تا  تاریخ 31/تیرماه/1398 تمدید گردیده است.

propozal.doc

نیازهای پژوهشی استان ویرایش نهایی 1398.pdf