شما اینجا هستید

سیاستهای مشق فناوری درمقابله به کرونا


د, 05/28/1398 - 14:03 -- reza

سیاستهای مشق فناوری درمقابله به کرونا

اطلاعیه مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور

براساس تحقیقات مرکز آموزش، پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور