شما اینجا هستید

سنجش آثار تعدیل قیمت حامل انرژی در بخش اقتصادی و خانوار


سنجش آثار تعدیل قیمت حامل انرژی در بخش اقتصادی و خانوار
پ, 08/25/1396 - 10:38 -- mohammadhadi

سنجش آثار تعدیل قیمت حامل انرژی در بخش اقتصادی و خانوار

سنجش آثار تعدیل قیمت حامل انرژی در بخش اقتصادی و خانوار

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه وبودجه کشور

سنجش آثار تعدیل قیمت حامل انرژی در بخش اقتصادی و خانوار