شما اینجا هستید

مطالعه و تحقیق در زمینه میزان و نقش مشارکت های مردمی و گروه های اجتماعی در بهینه سازی مصرف آب با تاکید بر مناطق روستایی شهرستان های استان قزو

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

بالا بردن فرهنگ مردم و جامعه در خصوص بهینه ساز ی مصرف آب با توجه به نقش گروه های های اجتماعی و مردم 

نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
سیاستگذارى و اقتصاد سلامت – دانش پیشگیرى و ارتقاى سلامت با تأکید بر بیمارى هاى داراى بار بالا و معضلات بومى - الگوهاى شیوه زندگى سالم منطبق با آموزه هاى اسلامى - استفاده از الگوهاى تغذیه بومى
موضوع پژوهش:
محور پژوهشی:
زیر محور
توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت و کار جمعی در امور اقتصادی ،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
6ماه
هزینه پیش بینی شده
150.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند