شما اینجا هستید

شناسایی فناوری های جدید و راهکارهای انتقال و بومی سازی آنها جهت توسعه زیربخش های کشاورزی در استان

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

شناخت و توسعه فناوری های جدید و کاربرد آن در زیر بخش های کشاورزی

زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
اپتوالكترونيك – كاتاليست ها – مهندسى پزشكى - آلياژهاى فلزى - مواد مغناطيسى – سازه هاى دريايى - حمل و نقل ريلى - ايمنى حمل و نقل - ترافيك و شهرسازى - مصالح ساختمانى سبك و مقاوم – احياي مراتع و جنگل ها و بهره برداري از آ نها - فناورى هاى بومى
موضوع پژوهش:
زیر محور
ارتقاء فناوری و نظام های بهره برداری با توجه به وسعت واحد تولیدی (با اولویت دشت قزوین)
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
7ماه
هزینه پیش بینی شده
200.00میلیون ریال

چکیده

مجریانی که برای این نیاز پژوهشی پیشنهاد می‌گردند