شما اینجا هستید

بررسی وضعیت واحدهای پرواربندی گوساله در استان و راهکارهای اقتصادی افزایش تولید گوشت قرمز در استان با توجه به ظرفیت های موجود

جزو ماده 56 قانون الحاق (2): 
جزو ماده 56 قانون الحاق (2)
ضرورت و اهمیت

با توجه به حجم سرمایه گذاری انجام یافته در استان در تولید گوشت از آنجائیکه اکثر واحدهای مذکور بصورتغیر فعال و نیمه فعال می باشد لذا ضرورت دارد نسبت به موارد ذیل بررسی گردد:

  • بررسی وضعیت میزان سرمایه گذاری در واحدهای پرواربندی
  • وضعیت واحدهای از لحاظ فعالیت و دلایل آن
  • بررسی نژادهای مورد استفاده در استان و قابلیت اقتصادی تولید آنها.
نوع پژوهش
زمینه علمی تحقیق:
دامنه زمینه علمی تحقیق:
ماده چگال- سلول های بنیادی و پزشکی مولکولی- گیاهان دارویی- بازیافت و تبدیل انرژی- انرژی های نو و تجدیدپذیر- رمزنگاری و کدگذاری- علوم شناختی و رفتاری
موضوع پژوهش:
زیر محور
توسعه کشاورزی دانش بنیان (مصرف بهینه آب، تولید محصولات سالم، تکثیر گیاهی و جانوری)
دستگاه اجرایی متقاضی
مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرا
18ماه
هزینه پیش بینی شده
100.00میلیون ریال

چکیده