شما اینجا هستید

گرامی داشت هفته پژوهش و فناوری در استان قزوین

گرامی داشت هفته پژوهش و فناوری در استان قزوین

گرامی داشت هفته پژوهش و فناوری در استان قزوین

هفته پژوهش و فناوری استان قزوین با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، استانداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دانشگاه پیام نور و پارک علم و فناوری استان  از شنبه بیست و چهارم لغایت پنجشنبه بیست و نه آذر ماه طبق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.برنامه زمانی.pdf